Friday, 30/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Sơn Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-GD&ĐT ngày 24/01/2018 của phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây về Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng ngành giáo dục năm 2018;

          Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, trường THCS Sơn Đông xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          - Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Năm 2018

          - Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, gương Người tốt – việc tốt; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

          Tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua truyền thống: thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể; Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”…thi đua lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; Trước mắt triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), và thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

          - Thi đua thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế gắ với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm – kỷ cương – Trí tuệ”, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

          - Thi đua xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

          - Thi đua an toàn thực phẩm: Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2016 của UBND thành phố về tổ chức phong trào thi đua “an toàn thực phẩm” giai đoạn 2016-2020. Nâng cao nhận thức và hành động đúng về an toàn thực phẩm.

          - Thi đua nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế: Chú trọng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.

          - Thi đua thực hiện kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/08/2008 - 01/08/2018).

          - Thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/1918) gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; quan tâm tổ chức gặp mặt, biểu dương kết hợp tuyên truyền, học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

          - Thi đua xây dựng Thủ đô sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống và văn hóa Người Hà Nội; Tiêu chí học sinh thanh lịch; văn hóa giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng – chống thiên tai. Từ đó giáo dục học sinh có ý thức thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo về môi trường, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…

          - Tiếp tục triển khai tốt phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. Áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử. Thống nhất sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục trên cơ sở dữ liệu phần mềm ESAM.

          2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

          - Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy trình và kịp thời, tổ chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập; quan tâm khen thưởng thành tích chuyên đề, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

          - Quan tâm khen thưởng đột xuất, “Người tốt, việc tốt”, khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp, người có phát minh, sang chế, sang kiến mang lại hiệu quả cao. Xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến, trong đó tiếp tục xác định phát hiện và nhân rộng điển hình là 2 khâu trọng tâm của năm 2018.

          3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục:

          - Kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân công rõ nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sang kiến, đề tài, giải pháp; đảm bảo lựa chọn được các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao.

          - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, phát luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên viết đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

          - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua khen thưởng.

          - Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực.

          - Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá xử lý kịp thời bệnh thành tích trong giáo dục.

          - Hoàn thiện tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua của nhà trường cho phù hợp với thực tế của nhà trường.

          - Kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thi đua – Khen thưởng.

          - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

         

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban thi đua – khen thưởng (Trung tâm nhà trường)

          - Xây dựng và triển khai Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đến toàn thể CBGVNV trong nhà trường.

          - Phân công thành viên Ban Thi đua – Khen thưởng chỉ đạo, theo dõi việc đánh giá tổng kết các phong trào thi đua, kết quả hoạt động của cá nhân và tập thể theo nội dung kế hoạch.

          - Đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng định kỳ 1 năm 2 lần và đột xuất.

          2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          - Căn cứ vào kế hoạch công tác thi đua- khen thưởng của nhà trường đăng ký danh hiệu thi đua và hưởng ứng tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 278
Tháng 10 : 7.432
Tháng trước : 8.945
Năm 2020 : 72.151
Năm trước : 35.865
Tổng số : 108.016